اندازه گیری دقیق  و کالیبراسیون ابعادی با دستگاه cmm

مبلغ (تومان) عنوان
4500 اندازه گیری ابعاد داخلی قطعات از ۱ تا ۶۰۰ میلیمتر با دقت یک میکرون با دستگاه cmm هر بعد (قطعه با حداقل ۱۰مشخصه)

اطلاعات مشتری
نام و نام خانوادگی :
تلفن تماس :
ایمیل:
آدرس و کد پستی:
توضیحات :