مبلغ (تومان) عنوان
4000 اندازه گیری ابعاد خارجی قطعات از ۱ تا ۶۰۰ میلیمتر با دقت یک میکرون با دستگاه cmm هر بعد(قطعه با حداقل ۱۰ مشخصه)

اطلاعات مشتری
نام و نام خانوادگی :
تلفن تماس :
ایمیل:
آدرس و کد پستی:
توضیحات :